Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące sformułowania:
  1) „Serwisie” - oznacza to serwis internetowy umieszczony pod domeną www.pneumot.pl stanowiący własność Spółki,
  2) „Spółka” - oznacza to:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe L.G. PNEUMOT Sp. z o.o.
  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Brochowska 20 B, 52-019 Wrocław
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000187192; NIP 899-10-10-149; REGON: 930446240
  Kapitał Zakładowy 56 000,00
  3) „Zamawiający” - podmiot składający Spółce zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

II. Zasady nabywania towarów

 1. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający wyraźnym oświadczeniem akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości. Brak akceptacji wyłącza możliwość zawarcia umowy sprzedaży ze Spółką.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk oznaczonych jako „wymagane”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Spółką a Zamawiającym w momencie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę.
 5. Ceną sprzedaży towarów jest cena zgodna z cennikiem obowiązującym w Spółce w momencie składania zamówienia. Spółka publikuje aktualny cennik w Serwisie.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Spółki, Spółka niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa powyżej.
 7. W przypadku ustalenia przez Spółkę rabatów, rabaty te nie obowiązują przy zakupie towarów z promocji lub wyprzedaży.
 8. Spółka dokłada należytej staranności, by treść Serwisu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednak zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym nie stanowią podstaw do reklamacji.
 9. Oferta handlowa zawarta w treści Serwisu jest ważna tylko na terytorium Polski.
 10. Spółka wystawia faktury VAT.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Spółka wysyła zamówiony towar wyłącznie na terenie Polski.
 2. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego, chyba że Spółka zaproponuje Zamawiającemu, że pokryje te koszty we własnym zakresie. Koszty przesyłki ustalane są w potwierdzeniu zamówienia, przy czym koszty te ustalane są na podstawie cennika firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego, bez doliczania dodatkowej marży.
 3. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej .
 4. Spółka wysyła towary nabywane za pośrednictwem Serwisu za przedpłatą w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia wpływu należności za towar na konto Spółki. W uzasadnionych przypadkach Spółka może wyrazić zgodę na wysłanie towaru za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm kurierskich.
 6. W przypadku zaginięcia przesyłki ponowna wysyłka towaru lub zwrot ceny może nastąpić po rozpatrzeniu reklamacji złożonej w firmie kurierskiej.
 7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia Zamawiający jest obowiązany sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej oraz podpisać ten protokół razem z tym przedstawicielem.

IV. Gwarancja, odpowiedzialność Spółki, reklamacje i zwrot towaru

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Spółkę są objętą gwarancją jakości producenta. Spółka nie zapewnia dodatkowej gwarancji.
 2. Towary oraz urządzenia sprzedawane przez Spółkę muszą być przygotowane i montowane według wskazówek producenta danego pojazdu. Ich instalacja i uruchomienie może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowany personel posiadający określone uprawnienia i szkolenia, co oznacza głównie specjalistów autoryzowanej stacji obsługi. Niewłaściwa lub niekompletna instalacja może spowodować szkody nawet łącznie ze szkodami na zdrowiu osób.
 3. Szczegółowe dane techniczne oraz oficjalna lista uprawnionych autoryzowanych stacji obsługi znajduje się pod adresem internetowym producentów:
  WABCO - http://www.wabco-auto.com/pl/findwabco
  HALDEX– http://www.haldex.com/en-GB/Europe/Partners/CVS-Distributors--Service-Centers/Distributors-and-Service-Centers-Search/
  KNORR- http://www.knorr remsecvs.com/pl/contact_1/europeanaftermarketservicecentres/europeanaftermarketservicecentres_1.jsp
 4. W związku z brzmieniem ust. 2 powyżej Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się ze wszelkimi dokumentami oraz instrukcjami dołączonymi do zakupionego towaru. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub osobach powstałe na skutek montażu lub uruchomienia zakupionych towarów.
 5. Dowód zakupu jest niezbędny w przypadku reklamacji oraz zwrotu towaru.
 6. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. tej ustawy.
 7. Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Towar i dołączone do niego akcesoria zostaną zwrócone w stanie niezmienionym i mogą nosić wyłącznie ślady używania związane ze zwykłym sprawdzeniem rzeczy, przy czym za zwykłe sprawdzenie rzeczy nie uznaje się montażu lub instalowania towaru w pojazdach lub innych urządzeniach Zamawiającego.
 8. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dowodem zakupu a oświadczenie powinno zawierać dane Zamawiającego oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób Zamawiający chce odebrać zwracaną za towar należność (w przypadku przelewu na rachunek bankowy należy podać numer konta).
 9. W innych przypadkach niż wskazane w ust. 6 - 8 powyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani zwrotu należności.
 10. Zamawiający pokrywa koszty wysyłki towaru przeznaczonego do wymiany, zwrotu lub reklamacji.
 11. W przypadku uznania reklamacji Spółka niezwłocznie zwraca Zamawiającemu koszta związane z wysyłką reklamowanego towaru.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji do producenta.

V. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Zamawiający składa oświadczenie, w którym zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Przetwarzanie danych jest wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników Spółki w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.
 3. Zamawiający ma zawsze prawo do wglądu oraz korekty swoich danych. W każdym momencie może również zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

VI. Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga sad powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Serwisie.

Lipiec 2018